Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „TOTORBA.COM”
(„REGULAMIN”)

I. Definicje.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym "Totorba", dostępnym pod adresem elektronicznym www.totorba.com

2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:
1) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.),
2) przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz.1204),
3) przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182),
4) przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.

Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika, w tym Zamawiającego, o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym "totorba", niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne i dobrowolnie założone konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy.

Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.

Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego.

Płatność - czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.

Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

Sklep - sklep internetowy "Totorba" dostępny pod adresem elektronicznym www.totorba.com

Sprzedawca - " KRAGO WHITE" , Sędziwojewo 74, 62-302 Węgierki , NIP 7891637196, REGON 361797409, Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

 

właściciel sklepu internetowego "totorba", dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Strony - Sprzedawca i Zamawiający.

Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym "Totorba".

Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.

Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym "Totorba" odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz - stanowiącą jego integralną część, Polityką Prywatności.

5. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".

6. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.

8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

9. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.

10. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

III. Rejestracja.

1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.

2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jakkolwiek umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii i stanu swoich Zamówień, jak również otrzymywanie dodatkowych usług Sprzedawcy na żądanie Użytkownika.

3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien, za pomocą kursora, wybrać ikonkę "Zaloguj/Zarejestruj się", co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu umożliwiającą logowanie (dla zarejestrowanych Użytkowników) i/lub rejestrację Użytkownika.

4. Kliknięcie w ikonkę "Załóż konto" spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu zawierającą formularz rejestracyjny ("Formularz").

5. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza.

6. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

7. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę "Zarejestruj się", co spowoduje przesłanie Formularza do Sprzedawcy. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.

IV. Konto

1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
1) dokonywanie Zamówień,
2) dostęp do stanu i historii Zamówień,
3) zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy.

2. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Adres e-mail Użytkownika jest nazwą (loginem) Użytkownika.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z małych i wielkich liter oraz zawierać cyfry lub znaki specjalne.

4. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

5. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta, oznaczonego jako "Nie pamiętam hasła". Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła.

6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.

V. Zawarcie Umowy

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl